Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 102 din 25.06.2014

1364

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Compartimentului resurse umane al Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Pe baza prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean nr. 87 din 11 iunie 2014 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor subordonate;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă organigrama Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare ce cuprinde un număr total de 105 posturi funcţii contractuale, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Ocuparea posturilor vacante se va face cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal şi în creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal pe anul 2014 cu asigurarea plăţii integrale a salariilor până la sfârşitul anului.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Resurse Umane;
  • Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014 
Nr. 102