Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 10 din 23.02.2006

673
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, precum şi Raportul nr.116/14.02.2006 al Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
          Ţinând cont de avizul comisiei pentru învăţământ, cultură şi culte, şi avizul comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului judeţean Maramureş; 
          Având în vedere propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, ale Legii nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte;
          În temeiul prevederilor art. 104, litera b) şi ale art.109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico - Financiare;
  • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2006
Nr. 10