ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Direcţiei judeţene de protecţie a plantelor în Societate comercială în vederea privatizării acesteia

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei judeţene de protecţie a plantelor, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 37/ 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară,
          Având în vedere Precizările nr. 2059/MNT/2006 ale secretarului de stat pentru comunităţile locale privind reorganizarea serviciilor publice de protecţie a plantelor din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea privatizării conform Legii nr. 37/ 2006.
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. 2 lit. b), 1041 şi ale art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de 01.01.2007 Direcţia judeţeană de protecţia plantelor Maramureş se reorganizează ca societatea comercială pe acţiuni, în vederea privatizării conform dispoziţiilor Legii nr. 137/2002, cu denumirea „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A, persoană juridică română cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46, judeţul Maramureş.
          Art.2. S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A. se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv al societăţii.
          Art.3. S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A. va avea ca asociat unic judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul judeţean Maramureş.
          Art.4. Capitalul social iniţial al societăţii este de ______________lei şi este constituit din:*
          Art.5. Bunurile din domeniul privat al judeţului şi aflate în administrarea Direcţiei judeţene de protecţia plantelor vor fi trecute în proprietatea S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A., iar bunurile din domeniul public al judeţului aflate în administrarea Direcţiei vor fi date în administrarea societăţii.
          Art.6. Drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de Direcţie judeţeană pentru protecţia plantelor vor fi preluate de S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A.
          Art.7. Personalul Direcţiei judeţene de protecţia a plantelor necesar continuării activităţii va fi transferat în interesul serviciului la S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A.
          Art.8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.J. nr. 54/ 1999 privind organizarea Serviciului public de protecţia a plantelor Maramureş.
          Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia juridică, administraţie şi relaţii publice şi Direcţia economico-financiară.
          Art.10. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Direcţiei judeţene de protecţie a plantelor.

* Notă: mărimea capitalului social şi a modului de constituirea a acestuia va fi stabilită ulterior pe baza bilanţului contabil la 31 decembrie 2006 şi a raportului de evaluare

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 28 noiembrie 2006
Nr. 98

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.