JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene in anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A., Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, avizele favorabile ale comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi ale comisiei pentru activităţi economico- financiare;
          În baza prevederilor Hotărârii nr. 43/ 22.03.2011 a Consiliului Judeţean Maramureş, privind aprobarea înfiinţării şi stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, ale Hotărârii nr. 58/ 21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene şi ale Hotărârii nr. 109 din 30.09.2011 privind completarea Caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de administrare a domeniului public al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
          În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drum judeţean 186 situate în intravilanul oraşelor Dragomireşti, Sălistea de Sus, Seini şi Şomcuta Mare, nr. 108/ 30.09.2011; Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Târgu Lăpuş, nr. 127/ 24.10.2011; Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Ulmeni, nr. 12/24.01.2012;
          În baza prevederilor O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
          În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit.a) pct.12 şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă planul de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Pentru finanţarea lucrărilor cuprinse în Planul de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014, se aprobă utilizarea sumei de 17.200 mii lei, din creditele bugetare prevăzute la capitolul 84.02. „Transporturi”.
         Art.2. (1) Toate achiziţiile publice necesare activităţii care fac obiectul delegarii gestiunii prestate de catre operator vor respecta O.U.G. nr. 34 din 2006, cu modificarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si celorlalte acte normative privind achizitiile publice.
          (2) In cazul in care lucrarile care decurg din activitatea de administrare se realizeaza in regie proprie a operatorului, acestea vor fi decontate la pretul de productie al acestora, determinat conform prevederilor din caietul de sarcini. Responsabilitatea stabilirii corecte a pretului de productie la care se factureaza lucrarile executate apartine in exclusivitate S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A.
          (3) Pentru lucrarile care decurg din activitatea de administratie, se pot acorda avansuri lunare cu respectarea prevederilor H.G. 264/ 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati ina avans din fonduri publice, republicata
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţia Tehnică de Dezvoltare şi Investiţii;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Direcţia Juridică si Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa extraordinară din 19 februarie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu 
Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 19 februarie 2014
Nr. 25

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.