Hotărârea nr. 140 din 17.04.2024

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”, pe anul 2024

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 8600/2024;
  • Nota de fundamentare a R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş” nr. 355/05.04.2024;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 42/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Județului Maramureş, pentru anul 2024;
          În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
  • Art. 4, alin. (1) din O.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
          Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget – finanțe și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş” conform anexelor nr.1-5 care fac parte din prezenta hotărâre, ce se prezintă în sinteza astfel:

Nr. crt.  Indicatori  BVC 2024
(mii lei) 
Venituri totale, din care:  31.500,00 
     - venituri din exploatare 31.480,00 
     - venituri financiare 20,00 
Cheltuieli totale  31.456,00 
Cheltuieli de exploatare  26.431,00 
Cheltuieli financiare  5.025,00 
Rezultatul brut
     - profit
     - pierdere 
50,00
50,00
D Cheltuieli pentru investiții
     - Surse proprii
     - Alocațíi de la buget
     - Rambursare POIM
75.400,00
100,00
5.000,00
70.300,00

          (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, RA. „Aeroportul Internaţional Maramureș” va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcţiei Economice;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”.

PREŞEDINTE,
Ionel - Ovidiu BOGDAN
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 140
Baia Mare, 17 aprilie 2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot , în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din data de 17 aprilie 2024. Au fost prezenți 23 din 35 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.