Hotărârea nr. 94 din 31.03.2022

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice – Compartiment Guvernanță Corporativă nr.7102/2022;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.44/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”;
 • Amendamentul propus de Comisia Juridică și de disciplină votat și respins în plen;
          În conformitate cu prevederile:
 • art. 2, pct.3 și art.3, pct.1, lit.a) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 111/2016;
 • art.1 pct.17-18, art.19-38 din Anexa nr.1 la H.G. nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011;
 • Anexa 1^C. din Anexa nr.1 la H.G. nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget finanțe, Comisia pentru muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială, și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), art.182 alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,         
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobǎ scrisoarea de așteptǎri pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”, conform anexei nr.1, care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.
          Art.2. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”, conform anexei nr.2, care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre;
          Art.3. Se aprobă Profilul candidatului pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”, conform anexei nr.3, care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre;
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice;
 • Biroului Resurse Umane;
 • R.A.” Aeroportul Internațional Maramureș”;

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica TODORAN
Nr. 94
Baia Mare, 31 martie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, unul împotrivă,5 abțineri și 5 neparticipări, în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 31 martie 2022. Au fost prezenți 33 din 35 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.