Hotărârea nr. 251 din 29.10.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate nr. 12120/11.10.2019 al Biroului resurse umane;
 • Adresa nr. 788/10.10.2019 a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare prin care solicită modificarea statului de funcţii;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • Legii nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2) lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Statul de funcţii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, modificat, ca urmare a transformării a două funcții contractuale de execuție vacante, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 251 
Baia Mare, 29 octombrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.