JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, Luând în considerare solicitarea instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş, Conform Hotărârii Guvernului nr.1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe şi a Hotărârii Guvernului nr.1.325/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe, Luând în considerare art.21 din Ordonanţa nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 modificată prin Ordonanţa nr.9/2008 şi art.12 din Ordonanţa nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale În temeiul art.19 alin. (2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 art. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor totale cu suma de 13.600,09 mii lei, ca urmare a majorării veniturilor după cum urmează: • + 5.400,09 mii lei Venituri proprii formate din impozite, taxe, alte venituri proprii, • + 4.200,00 mii lei Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene, • +4.000,00 mii lei Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, (2) Structura modificărilor la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri, este redată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se aprobă desfăşurarea pe activităţi şi instituţii publice a influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008, după cum urmează: INSTITUŢII, ACTIVITĂŢI Influenţe mii lei TOTAL GENERAL din care: 13.600,09 1. Autoritaţi publice şi acţiuni externe (Cons. jud.Maramureş) 39,00 2. Alte servicii publice generale 120,00 • SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN "SALVAMONT" 70,00 • CENTRUL JUDEŢEAN DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ "PENTRU VOI" 50,00 3. Ordine publică şi siguranţă naţională 1,80 • INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MARAMUREŞ “GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” (APĂRARE CIVILĂ) 1,80 4. Învăţământ 1.795,24 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE NR.1 BAIA MARE 258,00 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE NR.2 BAIA MARE 12,00 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII ( SPECIALĂ) BAIA MARE 139,60 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE SIGHETU MARMAŢIEI 214,35 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE VIŞEU DE SUS 258,90 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE TG. LĂPUŞ 167,70 • ŞCOALA GENERALĂ PENTRU COPII CU DEFICIENŢE GÂRDANI • CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 44,69 • PROGRAMUL ”LAPTE-CORN” 700,00 5. Sănătate 350,00 • SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE-150 mii angiograf şi 200 mii lei bloc operator 350,00 6. Cultură, recreere şi religie 268,00 • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PETRE DULFU" BAIA MARE 222,00 • MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ BAIA MARE 37,00 • ANSAMBLUL FOLCLORIC NAŢIONAL "TRANSILVANIA" BAIA MARE 6,00 • CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE MARAMUREŞ BAIA MARE 3,00 7. Asigurări şi asistenţă socială 6.626,05 • DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – protecţia copilului şi asistenţă socială a persoanelor cu handicap 2.700,00 • DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – drepturile acordate persoanelor cu handicap 4.000,00 • CONSILIUL JUDEŢEAN – plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -73,95 8. Transporturi 4.400,00 • CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - întreţinere drumuri judeţene 4.200,00 • REGIA AUTONOMĂ “AEROPORTUL BAIA MARE” – transferuri curente 200,00 (2) Desfăşurarea modificării cheltuielilor pe instituţii, titluri, articole şi alineate, este redată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă majorarea cu 575 mii lei a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea cheltuielilor acestor instituţii publice şi activităţi pe titluri, articole de cheltuieli şi alineate este redată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă rectificarea bugetul fondurilor externe nerambursabile prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 18,98 mii lei pe seama proiectului „O slujbă pentru fiecare”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă utilizarea şi repartizarea fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile pentru posturile prevăzute în statele de funcţii aferente anului 2008. Repartizarea fondului de premiere astfel constituit se va face persoanelor existente în instituţie la data de 01.12.2008. Art.7. Se aprobă pentru salariaţii Consiliului judeţean şi ai instituţiilor din subordinea Consiliului judeţean, acordarea de tichete cadou pentru două evenimente, Crăciunul şi Anul Nou, în valoare de până la 150 lei/persoană/eveniment. Art.8. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei economice; • Direcţiei de patrimoniu şi logistică; • Compartimentului resurse umane; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii; • Instituţiilor interesate. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 189

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.