Hotărârea nr. 310 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind propunerea desemnării membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului Resurse Umane şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza prevederilor Hotărârile Consiliului Județean Maramureș nr. 19/2018 privind numirea Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A, nr. 137/2016 și 53/2017 privind reprezentarea județului Maramureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A precum şi Raportul final al Comisiei de selecție nr. 10321/2018 și lista candidaților propuși de către comisia de selecție;
          În conformitate cu prevederile:
 • art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 28 alin. (1) și ale art. 29 alin. (3) din O. U. G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 111/2016;
 • art. 44 alin. 9 din H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

          Art.1. Se propune desemnarea unui număr de 5 membri în Consiliul de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A., din lista scurtă a candidaților selectați conform O.U.G nr. 109/2011 și H.G nr. 722/2016, după cum urmează:
 1. Bel Ioan – pentru postul de studii economice;
 2. Ilea Yvette Alessandra – pentru postul de studii economice;
 3. Cureu Adrian Ioan – pentru postul de studii tehnice;
 4. Pricop Ioan Gavril – pentru postul de studii juridice;
 5. Tranișan Claudiu Daniel - pentru postul de studii economice;
 6. Ciocaș Valeria - pentru postul de studii economice;
 7. Chiş Gavrilă - pentru postul de studii economice.
          Art.2. Se mandatează domnii Drulea Cosmin și Butean Alexandru în calitate de reprezentanţi ai Consiliul Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A , să voteze pentru:
 1. desemnarea a 5 membri în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A., din lista scurtă menționată la articolul 1 din prezenta hotărâre;
 2. încetarea mandatului membrilor actualului Consiliu de administrație.
          Art.3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Consiliului Judeţean Maramureș în A.G.A. la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției Economice şi Patrimoniu;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.;
 • Reprezentanților Județului Maramureș în A.G.A.;
 • Comisiei de selecție.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 27 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi trei neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 310

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.