PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2020

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
          Conform dispoziţiilor:
 • art. 27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 474, 484, 486, 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • art.4 lit. a), lit.a1) și lit. e), art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • art.41 alin. (2) și alin. (3); alin. (21) şi (22), lit. b), ale art. 47 alin. (7) și alin. (10) lit. b) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc taxele şi tarifele pentru anul 2020, care constituie venituri ale bugetului Județului Maramureș și ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș, cuprinse în anexele 1 - 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureș;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției Arhitect Șef;
 • Direcției Tehnice și Investiţii;
 • Direcției Economice şi Patrimoniu;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Instituțiilor din subordine.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr.______
Baia Mare, ___.___.2019

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.