Imprimă această pagină

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2020

258
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş nr.2642/17.07.2019;
          Conform dispoziţiilor art. 84, alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole, pentru anul 2020, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramureș;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Compartiment Pregătirea Şedinţelor, Transparenţă Decizională şi Monitor Oficial;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr.______
Baia Mare, ___.___.2019