PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2020

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş nr.2642/17.07.2019;
          Conform dispoziţiilor art. 84, alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole, pentru anul 2020, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramureș;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Compartiment Pregătirea Şedinţelor, Transparenţă Decizională şi Monitor Oficial;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr.______
Baia Mare, ___.___.2019

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.