PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea liberului acces la informațiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Maramureș

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind asigurarea liberului acces la informațiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare emis de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice nr. ______/2019 prin care se propune reglementarea activității privind liberul acces la informațiile de interes public;
          Ținând cont de prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, precum și de prevederile Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f) și ale alin. (3) lit. c), precum și ale art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul Județean Maramureș, prin aparatul de specialitate, va asigura accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere.
          Art.2. Informațiile de interes public care se comunică din oficiu sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:
  • Afișare la sediul Consiliului Județean Maramureș;
  • Publicare în mass – media sau în Monitorul Oficial al Județului , după caz;
  • Publicare pe pagina de internet proprie, www.cjmaramures.ro;
  • Consultarea informațiilor la sediul Consiliului Județean Maramureș.
          Art.4. Se aprobă lista cuprinzând documentele de interes public care se comunică la cerere, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art 5. Se aprobă lista informațiilor care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. În situația în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de Consiliul Județean Maramureș, costul serviciilor de copiere este suportat de către solicitant, conform valorilor stabilite în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Serviciului Relații Publice.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr._________
Baia Mare ,___ .12. 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.