Imprimă această pagină

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor percepute pentru de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș "Liviu Borlan", secția Şcoala Populară de Artă, pe anul şcolar 2019-2020

266
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor percepute pentru de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș "Liviu Borlan",secția Şcoala Populară de Artă, pe anul şcolar 2019-2020

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Adresa nr. 497 din 12 iunie 2019 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureş şi Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
          Ţinând cont de prevederile art. 27 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și de prevederile art. 484 a Noului Cod Fiscal adoptat prin Legea 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acre normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă taxele ce vor fi practicate în anul şcolar 2019 – 2020 la Şcoala Populară de Artă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă scutirea de plată a taxelor stabilite la art. 1, pentru elevii cursanți care îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii: - copii și tineri pentru care s-a instituit o măsura de protecție specială - persoane care provin din familii a căror venituri medii pe membru de familie este de 0,4 ISR (indicele social de referință)
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș”, secția Școala Populară de Artă.
PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, ___ iunie 2019
Nr. ____