PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr.165/2015 privind înfiinţarea și organizarea Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Maramureș cuprinzând activitățile aferente Centrului...

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 165/2015 privind înfiinţarea și organizarea Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Maramureș cuprinzând activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean precum și Raportul Direcției de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor, Unitatea de Implementare a Proiectului SMID;
          Având în vedere dispozițiile art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a amabalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu , aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019
          Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare;
          În baza art. 22 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          In temeiul art. 91 alin. (2) lit. b) și c) , alin (5) lit. a) pct. 13 şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.I. Anexa nr. 1 ”Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor ” la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 165/2015:
 1. Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut ”Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:”;
 2. Punctele 4.6 ; 4.7 , 4.9, 4.30; 4.35; 4.43 și 4.45 se elimină;
 3. Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut: ”Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă anexă la prezentul Regulament, incluși în caietul de sarcini și contractul de delegare al serviciului , aprobaţi de Consiliul Judetean Maramureș”;
 4. Alineatul 4 al art. 7 se modifică și va avea următorul conținut : ”(4) Operatorul Serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea Serviciului conform programului aprobat de Consiliul județean Maramureș, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare”;
 5. Alineatul nr. 1 al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut: ”(1) Operatorul va avea și va actualiza următoarele documente , care vor fi puse la dispoziție de către Consiliul județean Maramureș până la începerea efectivă a operării activităților componente ale serviciului”;
 6. Alineatul 3 al art. 11 se elimină;
 7. Alineatul 1 al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut: ”(1) Indiferent de natura deșeurilor, cu excepția deșeurilor reciclabile colectate separat, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare energetică, constând din compostarea deșeurilor biodegradabile și tratarea mecano – biologică cu recuperarea deșeurilor reciclabile din deșeurilor municipale și similare, în stația de tratare mecano-biologică”;
 8. Alineatul 2 al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut: ”(2) Operatorul trebuie să- și organizeze activitatea astfel încât să asigure trimiterea la reciclare a cel puțin 3% deșeuri reciclabile ( hârtie, metal, plastic și sticlă) din cantitatea totală de deșeuri admisă în TMB , recuperarea și valorificarea a cel puțin 1% metale feroase din cantitatea totală de deșeuri și să asigure un grad cât mai mare de valorificarea energetică a deșeurilor, dar nu mai puțin de 5% , din cantitatea totală de deșeuri intrată în stațiile de sortare și TMB.”;
 9. Alineatul 3 al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut: ”(3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi să fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional și judeţean”;
 10. Alineatele 1-3 ale art. 28 se elimină;
 11. Alineatul 4 al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut: ”(4) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 1- Sârbi, vor fi transportate direct la Stația de sortare din cadrul C.M.I.D. Sârbi. Refuzul de la stația de sortare din C.M.I.D. Sârbi va fi dirijat către stația de tratare mecano-biologica (T.M.B.) din cadrul C.M.I.D. Deșeurile vegetale din parcuri și grădini care îndeplinesc condițiile vor fi transportate direct la facilitățile de compostare din cadrul T.M.B.”;
 12. Alineatul 5 al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut: ”(5) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 2 – Sighetu Marmatiei, vor fi transportate la stația de sortare de la Sighetu Marmatiei. Refuzul de la stația de sortare Sighetu Marmatiei va fi dirijat către stația de tratare mecano-biologica (T.M.B.) din cadrul C.M.I.D. Sârb;”;
 13. Alineatul 6 al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut: ”(6) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 3 – Moisei, vor fi transportate la stația de sortare de la Sighetu Marmatiei prin intermediul stației de transfer de la Moisei”;
 14. Alineatul 7 al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut: ”(7) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 4 – Târgu Lăpus , vor fi transportate la stația de sortare din cadrul C.M.I.D. Sârbi, prin intermediul stației de transfer de la Târgu Lăpus. R”;
 15. Alineatul 8 al art. 28 se elimină;
 16. După alineatul 1 al art. 31 se introduc două noi alineate cu următorul conținut:
          ”(2) Catitatea maximă de deșeuri biodegradabile ce poate fi transmisă anual la depozitare va fi de maximum 35 % din masa gravimetrică exprimată în tone generată în județ în anul 1995 , respectiv 39.812 tone”
          (3) Cantitate de deșeuri rezultată din tratarea mecano-biologică ce poate fi trimisă la depozitare este de maximum 65% din cantitatea totală de deșeuri admise în TMB”
 
          Art.II. Se aprobă indicatorii de performanță ai serviciului de salubritate pentru activitățile componente, inclusiv penalitățile pentru nerealizarea acestora, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.III. Anexa nr. 1 la Regulament se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
          Art.IV. Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al județului Maramureș va fi reeditat cu modificările și completările din prezenta hotărâre.
          Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcția juridică și administrație publică;
 • Direcţiei economice şi patrimoniu;
 • Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte;
 • Direcţiei tehnice și investiții
 • Unității de Implementare a Proiectului
 • S.C. DRUSAL S.A.
 
PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizează pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr._______
Data: _______

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.