PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Programului de finanțare "Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș"

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției “Arhitect Sef” nr. 7514/ 2024;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 7820/2024;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr. 7868/2024
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit (d) și alin. (5) lit. (j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă Programul de finanțare ”Protecția monumentelor istorice de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș”, conform anexelor: 1, 1A, 1B, 1C, 1D la prezenta hotărâre.
          Art.2. Finanțarea programului ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș" se suportă din bugetul județului.
          Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 209/22 iunie 2023, privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș”.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice;
 • Direcţiei Juridice;
 • Direcţiei ”Arhitect Șef”;

PREŞEDINTE,
Ionel - Ovidiu BOGDAN
Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, 3 aprilie 2024

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.