Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director la Serviciul județean de Pază Maramureș


CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞANUNŢ

          Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 24 aprilie 2014 ora 10, (proba scrisă) și în 28 aprilie 2014 (interviul), la sediul unităţii, concurs pentru ocuparea funcției de Director la Serviciul județean de Pază Maramureș

 • Director la Serviciului județean de Pază

          Condiţiile de participare la concurs sunt:
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: tehnice, economice, juridice sau administrative;
 • Vecime în specialitatea studiilor – minim 5 ani.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului judeţean Maramureş până la data de 07 aprilie 2014.

          Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere precum şi bibliografia se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262.214.659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu

BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea funcţiei de director la Serviciul judeţean de Pază Maramureş din data de 24 – 28 aprile 2014

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
 5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestei, cu modificările şi completările ulterioare.Actele necesare

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae.

          Actele prevazute vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.