Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile


Biroul Primului Ministru din Ungaria, în calitate de Autoritate Comună de Management a programului, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din România, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slovacia şi Ministerul Dezvoltării Economice şi Comerţului din Ucraina (în calitate de Autorităţi Naţionale) au lansat cel de al doilea apel pentru propuneri de proiecte, în data de 17 mai 2017, la nivelul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Primul apel pentru propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 a fost lansat în data de 15 februarie 2017 de Biroul Primului Ministru din Ungaria în calitate de Autoritatea de Management (AM) a Programului, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene din România, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slovacia şi Ministerul Dezvoltării Economice şi Comerţului din Ucraina care reprezintă Autorităţile Naţionale (AN) ale Programului.

În cadrul POR 2014-2020 au fost lansate următoarele apeluri: 1. Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiție. 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea B – Clădiri Publice

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.info, variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Obiectivele fondului au fost stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European ṣi al Consiliului. Obiectivul general al programului este de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în acelaşi timp pe deplin drepturile şi principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a publicat spre consultare publică o variantă de lucru a proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Achiziţiile publice (clasice).